NumPy argmax () trong Python được sử dụng để trả về các chỉ số của các phần tử tối đa của mảng đã cho cùng với trục được chỉ định. Sử dụng hàm này sẽ nhận được các chỉ số của các phần tử tối đa có kích thước đơn và đa chiều (theo hàng hoặc theo cột) của mảng đã cho.

Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích bằng các ví dụ về cách sử dụng NumPy agrmax () và trả về chỉ số của các giá trị lớn nhất từ ​​mảng đã cho với các ví dụ.

1. Ví dụ nhanh về Python NumPy argmax () Hàm số

Nếu bạn đang vội, dưới đây là một số ví dụ nhanh về cách sử dụng Python NumPy argmax () hàm số. Học NumPy với các ví dụ tham khảo NumPy Hướng dẫn.

# Below are a quick example

# Example 1: Index with the largest value
arr = np.array([4,7,2,9,12,16,19])
arr2 = np. argmax (arr)

# Example 2: The largest value in the array
arr3 = arr[arr2]

# Example 3: # Create an array using arange()
arr = np.arange(6).reshape(2,3)+10
Get the index of the highest value in a 2-D array 
arr1 = np. argmax (arr)


# Example 4: Use numpy. argmax () function to set axis Parameter
arr1 = np. argmax (arr,axis=0)

# Example 5: Get indices of the highest elements along the row axis
arr1 = np. argmax (arr,axis=1)

# Example 6: Set out parameter in numpy. argmax () function
arr1 = np.array(0) 
np. argmax (arr, out=arr1)

2. Cú pháp của NumPy argmax ()

Sau đây là cú pháp của argmax() hàm số.

 
# Syntax of python argmax() 
numpy.argmax(arr, axis=None, out=None)
 

2.1 Các thông số của argmax ()

Sau đây là các thông số của argmax () hàm số.

 • arr – Đầu vào mảng.
 • axis – Theo mặc định là Không, chỉ mục nằm trong mảng được làm phẳng, nếu không sẽ dọc theo trục được chỉ định như 0 hoặc 1.
 • out – Với điều kiện kết quả sẽ được chèn đầu ra vào mảng out. Nó phải có hình dạng và kiểu thích hợp.

2.2 Giá trị hoàn trả của argmax ()

Nó trả về một mảng có cùng hình dạng của mảng đã cho chứa các chỉ số của các phần tử tối đa.

3. Cách sử dụng argmax () NumPy Hàm số

numpy.argmax() có sẵn trong NumPy gói mô-đun bằng Python và được sử dụng để nhận một mảng chỉ số có giá trị tối đa của một mảng nhất định có kích thước đơn hoặc đa chiều. Theo mặc định, nó trả về giá trị tối đa của mảng phẳng, nếu không, cùng với trục được chỉ định. Sử dụng argsort () để sắp xếp các phần tử mảng và lấy chỉ số của các phần tử đã sắp xếp.

Cho phép tạo 1- Thứ nguyên NumPy sử dụng mảng numpy.array() và tìm chỉ số giá trị lớn nhất bằng cách sử dụng hàm này, nó sẽ trả về chỉ số của các phần tử tối đa của mảng đã cho.

import numpy as np
arr = np.array([4,7,2,9,12,16,19])

# Get the index of largest value
arr1 = np. argmax (arr)
print(arr1)

# Output
# 6

# Get the largest value in the array
arr2 = arr[arr1]
print(arr2)

# Output
# 19

4. Nhận Giá trị Tối đa Chỉ mục của Mảng 2-D

Để nhận chỉ mục của giá trị cao nhất trong mảng 2-D, hãy sử dụng hàm này, Hãy tạo 2-D NumPy sử dụng mảng numpy.arange () hàm số. Vì chúng tôi không sử dụng tham số trục ở đây, nó trả về chỉ số giá trị tối đa từ mảng được làm phẳng.

# Create an array using arange()
arr = np.arange(6).reshape(2,3)+10
print("Input array:", arr)

# Get the index of the highest value in a 2-D array 
arr1 = np. argmax (arr)
print("Index of max element:",arr1)

# Output
# Input array: [[10 11 12]
# [13 14 15]]
# Index of max element: 5

5. Nhận ArgMax của NumPy Chỉ mục dọc theo trục = 0

Bằng cách thiết lập tham số axis = 0, nó cung cấp các chỉ số có giá trị cao nhất dọc theo mỗi cột. Cột đầu tiên có giá trị cao nhất ở chỉ số 1, cột thứ hai có giá trị cao nhất ở chỉ số 1 và cột thứ ba có giá trị cao nhất ở chỉ số 0.

arr = np.array([[1,5,7],[2,6,4]])
print("Input array:", arr)

arr2 = np. argmax (arr,axis=0)
print("Result:",arr2)

# Output
#Input array: [[1 5 7]
# [2 6 4]]
#Result: [1 1 0]

6. Nhận NumPy ArgMax Chỉ mục dọc theo trục = 0

Bằng cách thiết lập tham số axis = 1, nó cung cấp các chỉ số có giá trị cao nhất dọc theo mỗi hàng.

arr = np.array([[1,5,7],[2,6,4]])
print("Input array:", arr)

arr2 = np. argmax (arr,axis=1)
print("Result:",arr2)

# Output
#Input array: [[1 5 7]
# [2 6 4]]
#Result: [2 1]

7. Thiết lập Tham số trong NumPy argmax () Hàm số

Chúng ta cũng có thể chuyển ra ngoài cùng một hình dạng và cùng một kiểu của mảng đã cho và tìm chỉ số của phần tử lớn nhất của mảng đã cho. Nó đặt đầu ra thành một mảng được cung cấp với param out.

# Set out parameter in numpy. argmax () function
arr1 = np.array(0) 
np. argmax (arr,out=arr1)
print("Result:",arr1)

# Output
# 2

8. Kết luận

Nếu bạn thấy bài viết Cách sử dụng NumPy argmax trong Python hữu ích, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo. Theo dõi signalfix.net để nhận được các bản cập nhật mới nhất!