Phương pháp nghiên cứu người dùng để phát triển sản phẩm

Bạn đã quyết định bắt đầu một nghiên cứu nghiên cứu người dùng mới. Bạn đã tạo các hoạt động để người dùng...