Bạn có thể tạo Véc tơ Trong R sử dụng c() chức năng nguyên thủy. Trong R lập trình, Véc tơ chứa các phần tử cùng kiểu và các kiểu có thể là lôgic, số nguyên, kép, tính cách , phức tạp hoặc thô. ngoài ra c () bạn cũng có thể tạo một vectơ sử dụng vector (), ký tự () chức năng.

Các cách sau đây để tạo vectơ trong R được đề cập trong bài viết này.

 • Tạo ra Véc tơ Trong R sử dụng c()
 • Sử dụng vectơ ()
 • Sử dụng tính cách()
 • Tạo được đặt tên Véc tơ
 • Tạo ra Véc tơ Từ danh sách
 • Tạo từ cột Khung dữ liệu
 • Tạo ra Véc tơ của Zeros
 • Tạo ra Véc tơ chuỗi lặp lại
 • Tạo ra Véc tơ chiều dài được chỉ định
 • Tạo số Véc tơ với 0 đến 10 giá trị

1. Tạo Véc tơ Trong R sử dụng c()

Trong R , Véc tơ là một cấu trúc dữ liệu cơ bản được sử dụng để lưu trữ các phần tử của cùng một kiểu dữ liệu. và các loại có thể là lôgic, số nguyên, kép, tính cách phức tạp hoặc thô. R Véc tơ được tạo ra bằng cách sử dụng c () hàm kết hợp. Hãy xem cú pháp của hàm này và cách tạo vectơ .

1.1. Cú pháp của c ()

Sau đây là một cú pháp của c () hàm được sử dụng để tạo Véc tơ Trong R .

 
# Syntax of c () function
 c (...)

1.2. Tạo một Véc tơ Thí dụ

Sử dụng c () hàm là cách phổ biến và được sử dụng nhiều nhất để tạo vectơ Trong R . Thực ra c () là một hàm kết hợp được sử dụng để kết hợp các phần tử thành một vectơ hoặc danh sách. Ví dụ sau tạo một số Véc tơ Tính cách Véc tơ và Ngày Véc tơ với các tên biến id, namedob tương ứng.

 
# Create Vectors
id <- c (10,11,12,13)
name <- c ('sai','ram','deepika','sahithi')
dob <- as.Date( c ('1990-10-02','1981-3-24','1987-6-14','1985-8-16'))

Đây là biến

 • id – Số Véc tơ nơi lưu trữ các giá trị số.
 • name Véc tơ cái nào lưu trữ tính cách các giá trị.
 • dob – Ngày Véc tơ nơi lưu trữ các giá trị ngày tháng.

Ví dụ trên tạo ra 3 Vectơ, bây giờ hãy hiển thị loại Véc tơ các biến bằng cách sử dụng typeof() hàm số.

 
# Types of Vectors
> typeof(id)
#[1] "double"

> typeof(name)
#[1] " character "

> typeof(dob)
#[1] "double"

Tạo được đặt tên Véc tơ

Bạn cũng có thể gán tên cho các giá trị trong khi tạo vectơ nếu nó có tên, nó được gọi là vectơ . Ví dụ sau tạo ra một vectơ với những cái tên C1, C2C3.

 
# Create Named Vector 
x <- c (C1='A',C2='B',C3='C')
x

# Output
 C1 C2 C3 
"A" "B" "C" 

Tạo ra Véc tơ từ danh sách

Character Vector with Strings

Create Vector of Zeros

Create Vector of Length N

Create Vector 1 to 10

Using Vector ()

 
# Create Vector using vector ()
x <- vector (mode="logical",length=5)
x
is. vector (x)
typeof(x)

# Output
#> x
#[1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
#> is. vector (x)
#[1] TRUE
#> typeof(x)
#[1] "logical"

Sử dụng tính cách ()

tính cách (chiều dài)

 
# Create Character Vector
x <- character(5)
x
is. vector (x)
typeof(x)

# Output
#> x
#[1] "" "" "" "" ""
#> is. vector (x)
#[1] TRUE
#> typeof(x)
[1] " character "
 

Toàn bộ ví dụ về Tạo Véc tơ

Sau đây là một ví dụ đầy đủ về các cách khác nhau để tạo vectơ Trong R . Bạn có thể tìm thấy ví dụ hoàn chỉnh từ bài viết này tại Dự án ví dụ về lập trình R .

4. Kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học được Véc tơ và cách tạo nó bằng cách sử dụng c () hàm nguyên thủy và cũng đã học các kiểu dữ liệu của các Vectơ được tạo này. Bạn có thể tìm thấy ví dụ hoàn chỉnh từ bài viết này tại Github Dự án ví dụ về lập trình R .

r tạo vector

Trong bài viết trên, tôi đã chia sẻ thông tin về Cách tạo một Vector trong R?. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các bước nói trên, hãy signalfix.net biết trong phần bình luận. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất để có giải pháp.